รายงานประจำปี 2555 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 07:36
บทนำ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
แผนและงบประมาณการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556

สรุปรายงานการดำเนินงานปี 2556 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สารบัญ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทนำ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหาร รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง
รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ
รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิตเข้าร่วม รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทสรุปหัวหน้างาน ปี 2556 รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557

สรุปรายงานการดำเนินงานปี 2557 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปการทำผิดระเบียบวิยัยนิสิต ปี 2557 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงการและงบประมาณ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยพัฒนานิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะ รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2558

บทนำ สารบัญ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปการทำความผิดระเบียบวินัยนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวินัยฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

สรุปรายงานการดำเนินงาน ปี 2559 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สารบัญ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
กระบวนการสอบสวนนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสวน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปการทำความผิดระเบียบวินัยนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทสรุปการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ภาพการแต่งกายนิสิตที่ถูกระเบียบ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม รายละเอียด/ดาวน์โหลด
Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 08:05