รายงานประจำปี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 07:36

 

รายงานประจำปี 2555

บทนำ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
แผนและงบประมาณการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556

สรุปรายงานการดำเนินงานปี 2556 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สารบัญ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทนำ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหาร รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง
รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ
รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิตเข้าร่วม รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทสรุปหัวหน้างาน ปี 2556 รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557

สรุปรายงานการดำเนินงานปี 2557 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปการทำผิดระเบียบวิยัยนิสิต ปี 2557 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงการและงบประมาณ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยพัฒนานิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะ รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2558

บทนำ สารบัญ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปการทำความผิดระเบียบวินัยนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวินัยฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมฯ รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

สรุปรายงานการดำเนินงาน ปี 2559 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สารบัญ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด/ดาวน์โหลด
โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด/ดาวน์โหลด
กระบวนการสอบสวนนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสวน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
สรุปการทำความผิดระเบียบวินัยนิสิต รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
บทสรุปการดำเนินงาน รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ภาพการแต่งกายนิสิตที่ถูกระเบียบ รายละเอียด/ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม รายละเอียด/ดาวน์โหลด

 

รายงานประจำปี 2560

ปกสรุปรายงานการดำเนินงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด / ดาวน์ดหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปการทำความผิดระเบียบวินัยของนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
กระบวนการสอบสวนวินัยนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสวนวินัยนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีส่อหรือทุจริตในการสอบ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงการประจำปีงบประมา 2560 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงการปันรักสู่น้อง (เฉพาะกิจ) รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงการลูกนนทรีอาสาบริจาคโลหิต (เฉพาะกิจ) รายละเอียด / ดาวน์โหลด
บทสรุปการดำเนินงานโครงการ ปี 2560 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหารโครงการ ปี 2560 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา รายละเอียด / ดาวน์ดหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปภาพกิจกรรมหน่วยส่งเสริมวินัยและภูมิคุ้มกันนิสิต รายละเอียด / ดาวน์ดหลด

 

รายงานประจำปี 2561

ปกสรุปรายงานการดำเนินงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
กระบวนการสอบสวนนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสวนวินัยนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณ๊นิสิตส่อหรือทุจริตในการสอบ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงการประจำปี 2561 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงการปันรักสู่น้อง (เฉพาะกิจ) รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงการลูกนนทรีอาสาบริจาคโลหิต (เฉพาะกิจ) รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปการทำผิดระเบียบวินัยของนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วย รายละเอียด / ดาวน์โหลด
บทสรุปการดำเนินงาน ปี 2561 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหารโครงการ ปี 2561 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม 1 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม 2 รายละเอียด / ดาวน์โหลด

 

รายงานประจำปี 2562

ปกสรุปรายงานการดำเนินงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
คำนำ รายละเอียด / ดาวน์ดหลด
สารบัญ รายละเอียด / ดาวน์ดหลด
บทนำ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
โครงสร้างอัตรากำลัง รายละเอียด / ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสวนวินัยนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีนิสิตส่อหรือทุจริตในการสอบ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
กระบวนการสอบสวนวินัยนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม 1 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม 2 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปการกระทำความผิดวินัยนิสิต รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปการดำเนินงานรากแก้ว รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณและจำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปโครงการ ปี 2562 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 รายละเอียด / ดาวน์โหลด
Last Updated on Friday, 05 June 2020 03:27