หน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:07

นายสำเริง  เครื่องไธสง

หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

นางสาววรัญญา  ศรีสังวาลย์

ผช.หน.วินัยและสอบสวนนิสิต

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

ผช.หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

 

มีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิตรวมทั้งพัฒนากฎ ข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 02:59