หน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:07

นายสำเริง  เครื่องไธสง

หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต


มีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิตรวมทั้งพัฒนากฎ ข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

Last Updated on Monday, 25 January 2021 02:51