ภารกิจงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 02:35

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

มีหน้าที่ในการส่งเสริมวินัยนิสิตและการพัฒนาศักยภาพของนิสิต โดยสนับสนุนให้นิสิตมีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะและสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกองกิจการนิสิตโดยควบคุมนิสิตให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยและค่านิยมที่ดี การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาด้านสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัย

Last Updated on Monday, 10 November 2014 08:41