ขั้นตอนการดำเนินการงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 07:37

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต

1.  ขออนุมัติจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนการจัดทำโครงการของกองกิจการนิสิตในแต่ละปีงบประมาณ (1 วัน)

2. เสนอหน่วยการเงินเพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการจัดทำโครงการ  (1 วัน)

3.  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตพิจารณา และหากเห็นชอบเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณต่อไป (1 สัปดาห์)

4.  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ เพจกองกิจการนิสิต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และจอ LED  (2 เดือน)

5.  ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการ อาหาร ติดต่อวิทยากร เอกสาร อุปกรณ์ แบบสอบถาม เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นัดหมายการเดินทาง (1 สัปดาห์)

6.  ขออนุมัติเบิกเงินโครงการผ่านผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเพื่อพิจารณาเสนออนุมัติต่อไป (1 สัปดาห์)

7.  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดโครงการ (1 สัปดาห์)

8. ดำเนินจัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด ( 1 วัน - 1 สัปดาห์)

9.  เสร็จสิ้นการดำเนินจัดโครงการประเมินผลและสรุปเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ (3 วัน)

10.  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและส่งใบสำคัญการเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม (3 วัน)

11.  สรุปรายงานรูปเล่มหลังเสร็จสิ้นทุกโครงการ โดยแบ่งการจัดทำออกเป็น 4 ไตรมาสต่อปี (1 สัปดาห์)

ขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนนิสิต

กรณีกระทำความผิดทั่วไป

1. กองกิจการนิสิตรับหนังสือร้องเรียน กรณีนิสิตกระทำความผิดวินัยและประพฤติตนไม่เหมาะสม (1 วัน)

2. หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม (1 สัปดาห์)

3. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและนัดหมายวันดำเนินการพิจารณาสอบสวนนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง (3 วัน)

4. ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาระดับลงโทษ (2 สัปดาห์)

5. เลขานุการจัดทำสำนวนการสอบสวนรายงานผ่านผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตพิจารณาและเสนออธิการบดีทราบ (1 สัปดาห์)

6. เลขานุการจัดทำร่างคำสั่งลงโทษเสนอผ่านผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตพิจารณา หากเห็นชอบเสนอสำนักงานงานกฎหมายพิจารณาและจัดทำคำสั่งลงโทษเสนออธิการบดีลงนาม ( 1 สัปดาห์)

7. กองกิจการนิสิตแจ้งคำสั่งลงโทษให้คณบดีเจ้าสังกัด สำนักบริหารการศึกษา ทราบคำสั่งลงโทษนิสิต ( 2 วัน)

8. กรณีนิสิตมีบทลงโทษทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต้องรายงานตัวหรือรายงานผลการทำกิจกรรมจนกว่าจะครบ (1-2 เดือน)

9. กรณีนิสิตมีบทลงโทษทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หากทำกิจกรรมครบแล้ว กองกิจการนิสิตจัดทำรายงานเสนอคณบดีเจ้าสังกัดและสำนักบริหารการศึกษาทราบต่อไป (2 วัน)

กรณีกระทำความผิดส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ

1. กรรมการคุมห้องสอบบันทึกรายงานเหตุการณ์ โดยให้นิสิตลงนามกำกับในกรณีพบความผิดที่กระทำ (1 วัน)

2. ประธานอนุกรรมการฝ่ายคุมห้องสอบ รายงานการส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบต่อคณบดีเจ้าสังกัดของนิสิตผู้กระทำผิด (3 วัน)

3. คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษนิสิตผู้กระทำผิด (3 วัน)

4. เลขานุการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวน และนัดหมายคณะกรรมการและนิสิต ดำเนินการสอบสวน (1 สัปดาห์)

5. คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามวันและเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์)

6. เลขานุการจัดทำรายงานผลการสอบสวนและโทษที่ได้รับจากการพิจารณาของคณะกรรมการ เสนอกองกิจการนิสิตทราบ (3 สัปดาห์)

7. กองกิจการนิสิตตรวจสอบข้อมูล และหากเห็นชอบร่างคำสั่งลงโทษเสนอสำนักงานกฎหมายพิจารณาต่อไป (2 วัน)

8. สำนักงานกฎหมายพิจารณาและหากเห็นชอบจัดทำคำสั่งลงโทษเสนออธิการบดีลงนาม (2 วัน)

9. อธิการบดีลงนามคำสั่งลงโทษ (1-2 วัน)

10 กองกิจการนิสิตสำเนาคำสั่งลงโทษแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ (1-2 วัน)

Last Updated on Wednesday, 15 April 2020 03:53