ขั้นตอนการดำเนินการงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 07:37

ขั้นตอนการจัดทำโครงการ

1.  มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ เขียนโครงการฝึกอบรม

2.  ส่งเรื่องกันเงินงบประมาณและเสนอ ผอ.กองกิจการนิสิต อนุมัติ (1 วัน)

3.  ผอ.กองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีอนุมัติโครงการและงบประมาณ (1 สัปดาห์)

4.  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ และใน Http://nisit.kasetsart.org และดำเนินการขออนุมัติยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการ (1 สัปดาห์)

5.  ประสานงานและจัดเตรียม สถานที่จัดโครงการ อาหาร ติดต่อวิทยากร เอกสาร อุปกรณ์ แบบสอบถาม เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นัดหมายการเดินทาง (1 สัปดาห์)

6.  ตรวจสอบจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการใน http://nisit.kasetsart.org (1 วัน)

7.  จัดโครงการฝึกอบรมและบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (กรณีบรรยาย 4 ชั่วโมง , กรณีฝึกปฏิบัติ 1-2 วัน)

8.  เสร็จสิ้นโครงการประเมินผลและสรุปเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ (3 วัน)

9.  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและส่งใบสำคัญการเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม (3 วัน)

10.  สรุปรายงานรูปเล่มหลังเสร็จสิ้นทุกโครงการ โดยแบ่งการจัดทำออกเป็น 4 ไตรมาสต่อปี (1 สัปดาห์)

Last Updated on Sunday, 10 February 2013 12:58