หน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:10

นายสำเริง  เครื่องไธสง

หน.หน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต

 

 

มีหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย เรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมพุทธศาสนา และพัฒนาหลักคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจรรยาบรรณที่ดี และเรียนรู้การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Last Updated on Tuesday, 10 March 2015 08:58