หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:10

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

หน.หน่วยพัฒนาและฝึกอบนิสิต

นางสาววรัญญา ศรีสังวาลย์

ผช.หน.หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ

ผช.หน.หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

นาวสาวกันตนา ยาวิเลิง

ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

 

 

มีหน้าที่จัดกิจกรรมในด้านต่างๆให้กับนิสิต เช่นกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย เรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมพุทธศาสนา และพัฒนาหลักคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจรรยาบรรณที่ดี เรียนรู้การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม การเป็นผู้มีจิตอาสา และกิจกรรมเพิ่มความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ เป็นต้น

Last Updated on Monday, 16 March 2020 05:08