หน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต Print
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:07

นายสำเริง  เครื่องไธสง

หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

นางสาววรัญญา  ศรีสังวาลย์

ผช.หน.วินัยและสอบสวนนิสิต

 

 

 

มีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิตรวมทั้งพัฒนากฎ ข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

Last Updated on Wednesday, 17 April 2019 06:47