บุคลากรงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต Print
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 02:36

นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว

หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

ผช.หน.งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน.หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

นายสำเริง  เครื่องไธสง

ผช.หน.งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ

หน.หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

นางสาววรัญญา ศรีสังวาลย์

ผช.หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

ผช.หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

นางสาววกันตนา  ยาว ิเลิง

ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

นายชนินทร  ลีจาด

ธุรการประจำงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

Last Updated on Wednesday, 15 April 2020 02:54