เครือข่ายนนทรีอาสา Print
Written by Administrator   
Monday, 17 December 2012 10:45

เครือข่ายนนทรีอาสา

หน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา  งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

 

เหตุผลการพัฒนางาน

เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา การจัดโครงการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสาที่ผ่านมานิสิตส่วนใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการเพียงเพื่อหวังรับชั่วโมงกิจกรรมตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด มีนิสิตน้อยคนนักที่สมัครเข้าร่วมด้วยจิตใจที่ต้องการเป็นอาสาสมัครอย่างจริงใจและมีเป้าหมายเพื่อการช่วยเหลือสังคมเหมือนๆ กัน  อีกทั้งรูปแบบในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมสมัครเป็นนิสิตจิตอาสายังไม่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากนัก

 

แนวคิดในการพัฒนางาน

จากสภาพการทำงานที่ผ่านมาดังกล่าว  ในฐานะหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา สังกัดงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตซึ่งรับผิดชอบงานทางด้านกิจกรรมจิตอาสา  จึงมีแนวคิดในการพัฒนางานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในทุกเพศทุกวัยร่วมถึงกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนั้น  โดยคิดนำระบบการสื่อสาร 2 ทางมาพัฒนางานเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อสัมพันธ์กันในทางบวกและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้จัดกิจกรรม ที่เรียกกันว่า  FaceBook ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่ง ณ ปัจจุบันเครือข่ายนนทรีอาสาได้เปิดรับสมัครสมาชิกและมีการดำเนินกิจกรรมพอสมควรและคาดว่าจะพัฒนาเครือข่ายให้มีความแพร่หลายมากขึ้นในสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนต่อไป

 

ประโยชน์ของเครือข่ายนนทรีอาสา

1.  เพื่อการสร้างเครือข่ายและจุดประกายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางของนิสิต มก. มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

2.  เพื่อทำให้การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงไม่ตกข่าวหรือรับทราบความคืบหน้าเหตุการณ์ต่างๆ

ของสมาชิกเครือข่ายนนทรีอาสา

3.  สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมหรือผู้ที่มีจิตอาสาเหมือนกันและร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

4.  สร้างเครือข่ายนนทรีอาสาที่ดี สร้างความเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจที่ดีแก่ผู้อื่นและเติมเต็มชีวิตทางสังคมได้อย่างดี

 

กระบวนการสร้างเครือข่ายนนทรีอาสา

1.  ศึกษาซอฟท์แวร์

2.  กำหนดรูปแบบเนื้อหาการสร้างเครือข่ายนนทรีอาสา

3.  ประชาสัมพันธ์ชื่อ Facebook เครือข่ายนนทรีอาสา และรับสมัครสมาชิก

4.  สร้างกิจกรรมโครงการจิตอาสา การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกและประเมิน

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

Last Updated on Thursday, 28 March 2013 02:54