ประกาศมหาวิทยาลัยฯทุจริตในการสอบ Print
Written by Administrator   
Monday, 17 December 2012 09:54

 

ขั้นตอนการดำเนินการงานวินัยนิสิต

1.  คณะ / รปภ. ส่งเรื่องการสอบสวนมาที่กองกิจการนิสิต

2.  รับเรื่องจากฝ่ายบริหาร เสนอรายชื่อกรรมการสอบสวนเพื่อแต่งตั้งพร้อมร่างคำสั่ง ส่งฝ่ายบริหารเสนอผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

3.  เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพพิจารณาลงนาม

4.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพลงนามแล้ว กองกลางส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนมาที่กองกิจการนิสิต

5.  ฝ่ายบริหารส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และทำสำเนาคำสั่งแจ้งกรรมการสอบสวนทราบ เพื่อนัดกรรมการสอบสวนและนัดนิสิต ดำเนินการสอบสวนนิสิต
6.  สรุปผลการสอบสวนส่งให้กรรมการสอบสวนลงนาม เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาระดับโทษที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ และส่งกลับมาที่กองกิจการนิสิต

7.  ร่างคำสั่งลงโทษเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม โดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

8.  กองกลาง ส่งคำสั่งลงโทษนิสิตให้กองกิจการนิสิต

9.  ทำสำเนาคำสั่งลงโทษแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

 

ขั้นตอนการดำเนินงานวินัยนิสิต กรณีทุจริตหรือส่อทุจริตในการสอบ

1.  คณะต้นสังกัด ดำเนินการสอบสวนนิสิตที่ทุจริต หรือส่อทุจริตในการสอบ โดยมี
1.  คณบดีเจ้าสังกัด                         เป็นประธาน
2.  หัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดของวิชา        เป็นกรรมการ
3.  อาจารย์ผู้คุมสอบทุกคน                  เป็นกรรมการและเลขานุการ

2.  คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาระดับโทษนิสิต ตามประกาศ มก. เรื่องระดับโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริต หรือทำการทุจริตในการสอบ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2542

3.  คณบดีเสนอระดับโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อเสนออธิการบดี

4.  ส่งเรื่องให้กองกิจการนิสิต

5.  ร่างคำสั่งลงโทษเสนออธิการบดีลงนาม

6.  กองกลางส่ง คำสั่งลงโทษให้กองกิจการนิสิต

7.  ทำสำเนาคำสั่งลงโทษแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

 

 

 

Last Updated on Thursday, 22 May 2014 01:29