หน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:09

นางสาวถนอมศรี  ฉิมอ่ำ

หน.หน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา

นางสาววรรณิศา  ท้าวประสิทธิ์

ผู้ช่วย หน.หน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา

 

มีหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและปลูกจิตสำนึกนิสิตจิตอาสา เพื่อให้นิสิตมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคม จัดค่ายอาสา กิจกรรมความดีเพื่อสังคม สร้างเครือข่ายนิสิตจิตอาสา และประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

Last Updated on Friday, 30 September 2016 02:57