หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:09

นางสาวอาทิณี  ปานคลัง

หน.หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต


มีหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิดและการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในหลากหลายด้าน โดยเน้นการฝึกอบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทั้งทางด้านความคิด ร่างกายและจิตใจมีความสุขในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

Last Updated on Tuesday, 10 March 2015 08:57