หน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 03:08

นางสาวพูมิชาติ  เอียดแก้ว

หน.หน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ชัยมงคล  มานะจักร์

ผช.หน.ส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต

 

มีหน้าที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนิสิตให้มีวินัยที่พึงประสงค์ ผลิตสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีวินัยที่ดี จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันสารเสพติด ส่งเสริมความรู้ภัยจากโรคติดต่อ สนับสนุนเครือข่ายนิสิตแกนนำป้องกันภัยทางสังคม

Last Updated on Friday, 30 September 2016 02:59