หนังสือบันทึกคำให้การ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 December 2012 10:02

บันทึกคำให้การ

เรื่อง         ……………………………………………….....................................................................................

สอบสวนที่    กองกิจการนิสิต    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           วันที่………………………………………………

………………………………..……………………………   ประธานกรรมการ

ต่อหน้า  ………………………………….…………………………  กรรมการ

……………………………………….……………………  กรรมการ

……………………………………………………………… กรรมการ

………………………………………….………   กรรมการและเลขานุการ

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..……..…………..อายุ……………..ปี

นิสิตคณะ…………………………………..ชั้นปีที่…………………เลขประจำตัวนิสิต………………………………………………..

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่…………ถนน…………………………………ตำบล………………………………….……………………..

อำเภอ………………………………..จังหวัด………………………………..โทรศัพท์…………………………………………….……..

คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า  ข้าพเจ้าเป็น………………………….………………

ในเรื่องดังกล่าวนั้น  ข้าพเจ้าทราบแล้ว  ขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้

 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………….

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………….

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………….

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………….

 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………….….ผู้ให้ปากคำ

(ลงชื่อ)……………………………………………………..…….ประธานกรรมการสอบสวน

(ลงชื่อ)…………………………….…………………………………..……กรรมการสอบสวน

(ลงชื่อ)…………………………….………………………………….……..กรรมการสอบสวน

(ลงชื่อ)…………………………….…………………………………………กรรมการสอบสวน

(ลงชื่อ)…………………………….…………………………………………กรรมการสอบสวนและเลขานุการ

Last Updated on Wednesday, 09 January 2013 02:42