หนังสือตักเตือน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 December 2012 10:02

หนังสือตักเตือน

เขียนที่      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่…… .เดือน……………….พ.ศ………..

ข้าพเจ้า …………………… ……… .….นิสิตคณะ…………. ….………………………….
ชั้นปี………เลขประจำตัว……………..ได้ถูกตักเตือนเรื่อง….. ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

จึงขอให้สัญญาไว้ต่อ              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             ว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำผิดอีกต่อไป
และจะทำตามข้อบังคับและระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเคร่งครัด  หากข้าพเจ้า
กระทำผิดอีกขอให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการทางวินัยต่อไป

ลงชื่อ……………………………….ผู้ถูกตักเตือน
(……………………………..)

………………………………..พยาน
(………………………………)

………………………………..พยาน
(………………………………)

Last Updated on Wednesday, 09 January 2013 02:34