หนังสือทัณฑ์บน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 December 2012 09:59

หนังสือทัณฑ์บน

เขียนที่      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่…… .เดือน……………….พ.ศ………..

ข้าพเจ้า ……………………………………………….………นิสิตคณะ………………………………..…………………….
ชั้นปี………เลขประจำตัว………………………..ได้ถูกทำทัณฑ์บนเรื่อง ………………..…………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
จึงขอให้สัญญาไว้ต่อ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำผิดอีกต่อไป   และจะทำตามข้อบังคับและระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเคร่งครัด    หากข้าพเจ้ากระทำผิดอีกขอให้           ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการทางวินัยต่อไป

ลงชื่อ……………………………….ผู้ทำทัณฑ์บน
(……………………………..)

………………………………..พยาน
(………………………………)

………………………………..พยาน
(………………………………)

Last Updated on Wednesday, 09 January 2013 02:35